ты Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»
У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома результати голосування по питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 26.04.2012 року

Питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

  • Голова Лічильної комісії – Бондар Олена Володимирівна,
  • Член Лічильної комісії – Глазунова Анна Олександрівна,
  • Член Лічильної комісії – Заєць Андрій Васильович;

— Обрати Головою Зборів – Євтушенка Ігоря Костянтиновича.

— Обрати Секретарем Зборів – Ступак Катерину Володимирівну.

— Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

  • Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
  • Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
  • Збори провести протягом 2 годин.
  • Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
  • Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

 

Питання № 2 порядку денного Загальних зборів «Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: Затвердити річну фінансової звітності Товариства за 2011 рік

 

Питання № 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової  ради Товариства за 2011 рік

 

Питання №5 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

 

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів «Про вчинення Товариством значних правочинів на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства.

 

▼ Питання №7 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: Не проводити розподіл прибутку у зв’язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2011 р. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів.

 

Питання № 8 порядку денного Загальних зборів «Про зміну місцезнаходження Товариства».

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить  100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: Змінити юридичну адресу Товариства на: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18. На наступних Загальних зборах акціонерів прийняти рішення про внесення змін до Статуту в зв’язку із зміною місцезнаходження.


Без рубрики