ты Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»!
Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62а.
Тимчасове місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24.

Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» (надалі за текстом — Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2013 року о 13.00 за адресою:
Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 11.04.2013 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження Кодексу (принципів) Корпоративного управління Товариства та Положення про інформаційну політику Товариства.
8. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
9. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку із зміною місцезнаходження Товариства та викладення його в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітній 2012

Попередній 2011

Усього активів

27354

37567

Основні засоби

2

4

Довгострокові та фінансові інвестиції

26824

36992

Запаси

3

4

Сумарна дебіторська заборгованість

519

560

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

2

Нерозподілений прибуток (збиток)

5219

15720

Власний капітал

18058

28559

Статутний капітал

8000

8000

Довгострокові зобов’язання

6968

6968

Поточні зобов’язання

2319

2031

Чистий прибуток (збиток)

(10501)

(1114)

Середньорічна кількість акцій (штук)

16 000 000

16 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «17» квітня 2013 року з 12.00 до 13.00 години дня за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) — довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44, тел./ф. (044) 2016417. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Євтушенко Ігор Костянтинович.

Наглядова Рада Товариства.


Без рубрики