ты До уваги акціонерів! Скликання річних Загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів! Скликання річних Загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів!
Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО». Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03150,  м. Київ, вул. Червоноармійська, 62а. Тимчасове місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24

Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2012 року о 13.00 за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс «ІНЕКО».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.04.2012 р.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
  2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
  3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
  4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
  5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
  6. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
  7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
  8. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

 

Найменування показника   період
Звітній 2011 Попередній 2010
Усього активів 37567 38404
Основні засоби 4  12
Довгострокові та фінансові інвестиції 36992 37680
Запаси 4 6
Сумарна дебіторська заборгованість 560 773
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 191
Нерозподілений прибуток (збиток) 15720 16834
Власний капітал 28559 22773
Статутний капітал 8000 5000
Довгострокові зобов’язання 6968 6968
Поточні зобов’язання 2031 8654
Чистий прибуток (збиток) (1114) 1842
Середньорічна кількість акцій (штук) 16 000 000 10 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 10

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться:
«26» квітня 2012 року з 12.00 до 13.00 години дня за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс «ІНЕКО».

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс «ІНЕКО», тел./ф. (044) 2016417. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Євтушенко Ігор Костянтинович.

Наглядова Рада Товариства


Без рубрики